Mededeling van het bestuur

Er blijkt verwarring te zijn ontstaan omtrent de hoogte van het lidmaatschapsgeld van de OSN. Derhalve dit bericht. De contributie, geldig voor een kalenderjaar, bedraagt € 28,50 per acceptgiro en € 26,50 per automatische incasso. Met een eenmalig inschrijfgeld van € 4,00. Voor buitenlandse leden geldt een ander tarief.
Daarnaast is gebleken dat een genomen besluit op de ALV 2008, aangaande het vervroegen van de opzeggingstermijn, niet klopt met onze statuten. We zijn genoodzaakt de termijn die in de statuten genoemd wordt te handhaven. Schriftelijke opzeggingen dienen vanaf nu vóór 1 december van het lopende jaar bij de ledenadministratie binnen te zijn. De acceptgiro's zullen daarom ook pas weer in december verstuurd gaan worden.
In de volgende nieuwsledenbrief en op de ALV zal hierop worden teruggekomen.